top of page
obraz-removebg-preview(2).png
obraz-removebg-preview(1).png

Niepubliczny ŻŁobek „Trampolina” w Henrykowie

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu nr RPLD.10.01.00-10-C003/20 pn. „Niepubliczny Żłobek „Trampolina”” oraz z Programu MALUCH+.

Celem głównym realizacji zadania będzie zapewnienie utrzymania lub powrót na rynek pracy 24 osób mieszkających na terenie Gminy Zduńska Wola, Miasta Zduńska Wola, Gminy Szadek, pracujących (urlop rodzicielski, macierzyński) oraz bezrobotnych i poszukujących pracy. Cel jest ukierunkowany na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców okolicznych gmin oraz godzenie życia rodzinnego i zawodowego, poprzez wsparcie rodziców polegające na zapewnieniu ich dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjno- profilaktyczno-zdrowotnej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym potrzeb dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Realizacja zadania będzie promować równy dostęp do zatrudnienia i rozwoju kariery oraz przyczyni się do utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Województwa Łódzkiego.

Wsparcie ww. uczestników, czyli funkcjonowanie żłobka/zapewnienie opieki dzieciom do lat 3, będzie trwało od 01.01.2022 do 31.12.2022 r., co umożliwi tym samym powrót na rynek pracy ich opiekunów.

Od 1 października 2021 roku rozpocznie się rekrutacja, która będzie przeprowadzona zgodnie z zasadą bezstronności, jawności i przejrzystości, równości szans (w tym płci) i wsparta zostanie kampanią informacyjno-promocyjną. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów rekrutacyjnych będą umieszczone 20 września 2021 r.  na naszej stronie internetowej.

Podczas rekrutacji płeć, ani inne cechy kandydatów nie będą miały wpływu na punktację. Na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu będą do pobrania:. regulamin rekrutacji i udziału uczestników oraz inne niezbędne dokumenty. Rodzice/opiekunowie wypełnią dokumenty rekrutacyjne i udostępnią do skopiowania dokumenty potwierdzające status osoby pracującej lub osoby bez pracy, w przypadku os. niepełnosprawnych status potrzeb i oczekiwań (dotyczy rodzica lub dziecka).

1. Kryteria rekrutacji obligatoryjne (0-1):

-status osoby pracującej będącej na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym/status osoby bezrobotnej/poszukującej pracy

-zamieszkanie lub praca, nauka na terenie woj. łódzkiego

-opieka nad dzieckiem do lat 3

2. Kryteria rekrutacji fakultatywne/dodatkowe pkt.:

-wielodzietność rodziny (3 dzieci i więcej)- dodatkowo 2 pkt

-samotne wychowywanie dziecka – dodatkowo 2 pkt

W ramach wsparcia z programu MALUCH+ i dofinansowania z EFS będzie zakupione pierwsze wyposażenie. Funkcjonowanie żłobka będzie dofinansowane tylko z EFS

Sala zabaw będzie zarazem salą do leżakowania (leżaki będą rozkładane na czas spoczynku dzieci). Sala ta zostanie wyposażona w meble i różnorodne zestawy zabawek edukacyjnych stwarzających warunki do prawidłowego rozwoju dziecka oraz w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej. W ramach funkcjonowania żłobka, dzieci zostaną zdiagnozowane logopedycznie i poddane ew. działaniom naprawczym w zakresie mowy na zajęciach logopedycznych w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. Dzieci będą miały możliwość wychodzenia na powietrze na ogrodzony teren, będą korzystały z placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Plac zabaw wyposażony będzie w duże i małe atestowane zabawki ogrodowe przeznaczone dla dzieci do lat

Wyżywienie będzie realizowane w ramach własnej stołówki. Rodzice wnoszą tylko opłaty za wyżywienie: 10 zł/dzień.

Żłobek będzie działał od poniedziałku do piątku 10 h dziennie (od 7 do 17), co pozwoli rodzicom na dojazd i powrót z pracy. Godziny będą dostosowane do potrzeb rodziców. Wszelkie informacje, takie jak cele i zadania opieki, warunki przyjmowania dzieci, zasady pobytu i wyżywienia będą szczegółowo opisanie w Statucie Żłobka oraz w Regulaminie organizacyjnym określającym zasady funkcjonowania żłobka, prawa i obowiązki opiekunów, rodzica i dziecka. Organ prowadzący zapewni dzieciom odpowiednie warunki higieny i opieki. W czasie pobytu w żłobku zostanie zapewnione dzieciom odpowiednie do wieku i stanu zdrowia wyżywienie zgodne z zasadami i normami dietetyki. Wyżywienie będzie przygotowywane na miejscu zgodnie z wymogami sanitarnymi w stołówce.

Oferta edukacyjna

Przewidziane są m. in. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjno-korekcyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci i ich ewentualne deficyty w rozwoju mowy i ruchu dzieci do 3 roku życia. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia logopedyczne w formie zabaw rozwijających mowę oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w formie zabaw rozwijających motorykę dziecka. Zajęcia te zapewnią dzieciom lepszy start w przedszkolu oraz większą samodzielność w grupie.

Bez tytułu_edited.png
bottom of page