top of page

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

 

Od 01.10.201 r. do 10.12.2021 r. będzie trwała rekrutacja

do Niepublicznego Żłobka „Trampolina w Henrykowie.

W terminie od 01.10.201 r. do 29.10.2021 r. proszę składać deklaracje w biurze projektu (Henryków 24A- w dawnym schronisku dla bezdomnych), w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od. 10,00 do 12,00 lub w środy i piątki - od godz. 16,00 do godz. 18,00.

W terminie od 01.11.2021 r. do 10.12.2021 r. należy się umówić telefonicznie (nr. Tel. 786 912 661), w celu złożenia dokumentów.

Formularze rekrutacyjne znajdują  się poniżej - w  Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie…, z którym proszę się zapoznać"


 

§ 1
Informacje o projekcie


1. Projekt nosi nazwę „Niepubliczny Żłobek „Trampolina”” i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
2. Projekt realizowany jest przez Zgromadzenie Zakonne Male Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska  od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
3. Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pełni Zarząd Województwa Łódzkiego.
4. Celem głównym Projektu jest zapewnienie utrzymania lub znalezienie zatrudnienie dla grupy 24 osób mieszkańców województwa łódzkiego (w szczególności: Gminy Zduńska Wola (obszar wiejski), Zduńska Wola (miasto) i Gminy Szadek) pracujących i pozostających bez pracy, opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, poprzez utworzenie 24 miejsc  opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie woj. łódzkiego.
Projekt ukierunkowany jest na godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz promowanie dostępu  kobiet do zatrudnienia i rozwoju kariery.

§ 2
Słownik pojęć


Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie:


1. Żłobek – to Niepubliczny Żłobek „Trampolina” w Henrykowie.
2. Projekt – to projekt nr RPLD.10.01.00-10-C003/20 pn. „Niepubliczny Żłobek „Trampolina”” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
3. Biuro Projektu – Henryków 24A.


4. Definicje pojęć:
Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną.
5. Osoby poszukujące pracy – osoby bierne zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby niepełnosprawne oraz osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo. Osoby prowadzące działalność                                na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
6. Rodzic - ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
7. Regulamin – Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie.
8. Uczestnik/ uczestniczka Projektu – rodzic lub opiekun dziecka zakwalifikowany    do udziału w Projekcie.
9. Wniosek - dokument sporządzony w celu umożliwienia dziecku wnioskodawcy/-ów uczęszczania do Żłobka. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 3
Opis Projektu


1. Nowoutworzone grupy w Żłobku będą dofinansowane z Projektu przez 12 miesięcy. Zatem koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 względem konkretnego dziecka/ rodzica będą finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, stanowiący maksymalny okres uczęszczania dziecka do Żłobka w ramach Projektu.
2. Grupy będą miały zapewnioną opiekę w godz. 7.00-17.00, co pomoże rodzicom godzić życie zawodowe z prywatnym.
3. Żłobek zapewnia, że żadna osoba nie będzie traktowana w sposób odmienny (dyskryminowana) ze względu na swoją płeć, rasę, kolor skóry, orientację seksualną lub niepełnosprawność.

§ 4
Zasady rekrutacji


1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka w trakcie trwania Projektu jest wpisanie się w grupę docelową Projektu. Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Projektu stanowią rodzice zamieszkujący, pobierający naukę lub pracujący na terenie województwa łódzkiego. Rekrutacja trwa od 01.10.2021 r. do 10.12.2021 r. , a w przypadku wolnych miejsc - przez cały okres trwania projektu.
2. Informacje o rekrutacji przekazane zostaną za pośrednictwem:
a) Facebook: https://www.facebook.com/Niepubliczne-Przedszkole
b) strony internetowej www.trampolinazdunskawola.com
3. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
a) przyjmowanie wypełnionych formularzy zgłoszeń,
b) weryfikacja złożonych dokumentów,
c) utworzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz sporządzenie listy rezerwowej.
4. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie proszone są o dostarczenie do biura projektu kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów w terminie od 01.10.2021 r. do 10.12.2021r.
5. Dopuszcza się złożenie dokumentów w terminie innym niż określony w ust. 4 pod warunkiem wpisania się osoby zainteresowanej w grupę docelową Projektu. W takim przypadku osoba taka zostaje wpisana  na listę zakwalifikowanych (w przypadku wolnych miejsc) lub listę rezerwową  (w przypadku braku miejsc), poprzez jej aktualizację.
6. Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.trampolinazdunskawola.com w zakładce: REKRUTACJA DO ŻŁOBKA „TRAMPOLINA"
7. Dokumentacja jest przyjmowana w postaci:
a) formularzy zgłoszeniowych:  Deklaracji uczestnictwa  w projekcie (zał. nr 1) wraz z załącznikami: Dane rodzica (zał. nr 2), Dane dziecka (zał. nr 3).
b) Oświadczenie uczestnika Projektu (zaŁ. nr 4 ),
c) aktualne zaświadczenie od pracodawcy o powrocie z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego z dniem pierwszego dnia pobytu dziecka w Żłobku – w przypadku osób powracających na rynek pracy po urlopie rodzicielskim lub macierzyńskim,
d) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o tym, że dana osoba jest bezrobotna –w przypadku osób bezrobotnych,
e) dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej – w przypadku osób niepełnosprawnych,
f) oświadczenie, że dana osoba jest bierna zawodowo/poszukująca pracy – w przypadku osób biernych zawodowo/poszukujących pracy.
8. Brak załączonych dokumentów określonych w pkt 7 lub złożenie załączników bez podpisu, skutkować może odrzuceniem kandydata do udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
9. Składanie deklaracji ma miejsce w biurze projektu (Henryków 24A- w dawnym schronisku dla bezdomnych), w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od. 10,00 do 12,00 lub w środy i piątki - od godz. 16,00 do 18,00.
10. Przewiduje się zrekrutowanie do Żłobka 24 dzieci: 3 grupy  po 8 dzieci.
11. W uzasadnionych przypadkach rekrutacja może zostać przedłużona.
Kryteria naboru
12. Kryteria formalne (0 - nie spełnia kryterium; 1 spełnia kryterium):
a) opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3,
b) zamieszkanie, nauka lub praca na terenie województwa łódzkiego,
c) status osoby pracującej przebywającej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim
d) status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy
e) status osoby, która dzięki wsparciu/opiece nad dzieckiem do lat 3/ utrzyma stanowisko pracy

 


W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w żłobku stosuje się kryteria premiujące.
13. Kryteria premiujące:
a) wielodzietność rodziny dziecka (3 dzieci i więcej) – dodatkowe 2 punkty,
b) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – dodatkowe 2 punkty,
c) niepełnosprawność dziecka lub członka rodziny – dodatkowe 2 punkty.   
14. Za rekrutację odpowiedzialny jest Zespół do spraw rekrutacji w składzie: przedstawiciel organu założycielskiego, koordynator projektu i dyrektor Żłobka.
15. Osoby, które uzyskają największą liczbę punków, zostaną zakwalifikowane, jako Uczestnicy Projektu. Osoby niezakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej, ale mają szansę zostać zakwalifikowani w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej.
16. W przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście rankingowej decyduje kolejność zgłoszenia.
17. Z prac Zespołu sporządza się protokół, zawierający listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu w terminie do 31.12.2021 r. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną zatwierdzone i podane do wglądu u Koordynatora projektu w sekretariacie  Żłobka w  Henrykowie 24A.
18. W przypadku problemów z rekrutacją przeprowadza się dodatkowy nabór na zasadach jak wyżej.

§ 5
Obowiązki Uczestnika/czki Projektu


1. Uczestnik/czka Projektu musi wypełnić zapisy umowy oraz złożonego wniosku.
2. Uczestnik/czka Projektu ma obowiązek niezwłocznie informować o wszelkich zmianach   w stosunku do treści we wniosku i umowie Koordynatora Projektu.
3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest informować Koordynatora o wszelkich zmianach jego sytuacji na rynku pracy i dostarczać dokumenty potwierdzające jego status.

§ 6
Zasady monitoringu i kontroli


1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne do realizacji Projektu   na każdym jego etapie.
2. Uczestnik/czka Projektu składa oświadczenie, wyrażając własnoręcznym podpisem zgodę i przetwarzanie danych osobowych.
3. Uczestnik/czka zobowiązuje się do współpracy podczas monitorowania i ewaluacji Projektu w trakcie udziału w Projekcie oraz po jego zakończeniu.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i 2 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.

§ 7
Postanowienia końcowe


1. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Żłobka podejmuje Dyrektor Żłobka.
2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Żłobka.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021 r. do dnia 31.12. 2022 r.
5. Zmiana treści Regulaminu następuje poprzez jego aktualizację.

Załączniki:


 

Bez tytułu_edited.png
bottom of page