top of page

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

obraz-removebg-preview(1).png
TABELKA.png

Rekrutacja do przedszkola odbywać się będzie w dniach:

od 22.02.2021 do 31.03.2021 r. 

w Biurze projektu mieszczącym się w „Schronisku dla bezdomnych", Henryków 24a

w godzinach:

od 9,00 do 12,00 - poniedziałek i wtorek

    od 15,00 do 18,00 - czwartek

        od 16,00-18,00 - środa i piątek

 

W celu zapisania dziecka do przedszkola proszę złożyć:  „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”  (do pobrania).

Powyższy dokument dostępny jest  także w Biurze projektu, gdzie można składać wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami osobiście lub dostarczyć poprzez Pocztę Polską/kuriera.

Kontakt roboczy – Koordynator projektu Violetta Bryl-Szlagowska, tel. 786 912 661 lub e-mail projektyhenrykow@orione.pl.

 

Kryteria formalne:

1. Dziecko w wieku przedszkolnym (oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna)

2. Dziecko  zameldowane lub zamieszkałe na terenie Gminy Zduńska  Wola (oświadczenie), w przypadku wolnych miejsc przyjmowane będą dzieci spoza terenu Gminy Zduńska Wola spełniające definicję grupy docelowej

3. Wypełnienie przez rodzica „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”;  w przypadku dziecka niepełnosprawnego - orzeczenie o niepełnosprawności  lub potrzebie kształcenia specjalnego.

Kryteria ustawowe:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – art. 131: dziecko z wielodzietnej rodziny (oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna/); niepełnosprawne (orzeczenie jw.)/ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym (opinie specjalistów); jedno/obydwoje rodziców dziecka  jest niepełnosprawne (orzeczenie ZUS); rodzeństwo dziecka jest niepełnosprawne (orzeczenie jw.) ; wychowywane przez samotnego rodzica (oświadczenie) lub w rodzinie zastępczej (oświadczenie) - kryteria równoważne - 10 pkt.

 

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane dodatkowe kryteria określone.

 

 

Kryteria dodatkowe:

1. Dziecko podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (oświadczenie) - 20 pkt

2. Dziecko którego oboje rodziców pracuje (zawodowo lub w gospodarstwie  rolnym) (dokument potwierdzający zatrudnienie lub samozatrudnienie lub potwierdzenie z KRUS)- 15 pkt

3. Dziecko którego jeden rodzic pracuje ( dokument - jw.)- 4 pkt

4. Dziecko zgłaszane na pobyt dłuższy niż realizacja podstawy  programowej ze względu na potrzeby rodziny (oświadczenie) – 6 pkt.

5. Dziecko. wychowywane w rodzinie korzystającej z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  (zaświadczenie z GOPS) – 10 pkt.

 

W przypadku gdy po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami odbędzie się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
do „Niepublicznego Przedszkola „Trampolina”” – rok szkolny 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PRZEDSZKOLU „TRAMPOLINA”

Przedszkole w Henrykowie  to miejsce wyjątkowe, bo przygotowane dla tak niezwykłych istot, jakimi są dzieci. Miejsce, które będzie nie tylko przestrzenią do zabawy, ale także wszechstronnego rozwoju, aby dziecko kończyło edukację przedszkolną szczęśliwe, bogate
w doświadczenia, wrażliwe na drugiego człowieka oraz piękno otaczającego świata, gotowe zmieniać świat na lepsze.

Dodatkowym atutem przemawiającym za tym, abyś rodzicu oddal swoje dziecko do tego przedszkola jest fakt, że od 01.01.2022 r. będzie tam funkcjonował żłobek. Pierwszeństwo w przyjęciach do żłobka będą miały dzieci, których rodzeństwo będzie uczęszczało do przedszkola.

Oferta edukacyjno-wychowawcza przedszkola:

Przedszkole będzie się mieściło w nowym budynku w  przestronnych i barwnych salach dostosowanych do zabaw i zajęć dydaktycznych. Każda sala wyposażona będzie w nowoczesny sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne, a także w tablice multimedialne i podłogę interaktywną. Znajdą się tam  również nowoczesne i atrakcyjne, pomoce dydaktyczne, odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Komfortowe i estetyczne pomieszczenia przedszkola  będą w pełni dostosowane do wymagań i potrzeb przyszłych wychowanków. Przedszkole będzie czynne od godz. 7:00 do 17:00.

Wychodząc naprzeciw wysokim wymaganiom rodziców, tworzymy placówkę, która dba o wszechstronny rozwój ich dziecka. Celem projektu jest zwiększenie dostępności  do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, szerokiej oferty edukacyjnej: dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz  organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Atutem naszego przedszkola jest ciekawa oferta edukacyjna. Przedszkole zapewni następujące zajęcia dodatkowe:

1. Zabawy z jęz. angielskim Happy Moments: w programie m.in.: rozwijanie zdolności i umiejętności językowych poprzez inspirującą zabawę i wyobraźnię oraz stymulowanie ciekawości i tolerancji wobec innych ludzi i kultur.

2. Matematyczne figle migle: w programie. m.in.: tworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych poprzez zabawę raz nabywania umiejętności i wiadomości potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej.

3. Cuda Natury: w programie m.in.: przekazanie wiedzy na temat otaczającego nas środowiska naturalnego, odkrywanie wzajemnych zależności  pomiędzy światem roślin i zwierząt a człowiekiem. 

4. Programowanie i kodowanie na dywanie: program wprowadzający dzieci krok po kroku w świat kodowania.

Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przewidziane są zajęcia:

1. Terapii logopedycznej: zajęcia wychodzą naprzeciw potrzebom językowym dzieci. Głównym celem tych zajęć będzie profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne: wszystkie dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne zostaną zdiagnozowane,  w kierunku rozpoznania  ew. zaburzeń zachowania lub emocji w celu podjęcia stosownych działań w przygotowywaniu dzieci do odpowiednich zachowań społecznych.

Przedszkole będą prowadziły Siostry Nazaretanki wraz z nauczycielami świeckimi.  Jest to bardzo dobrze przygotowana, mająca bogate doświadczenie zawodowe kadra wychowawców i specjalistów z zakresu: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, logopedii, pedagogiki M. Montessori, zajęć metodą Ruchu Rozwijającego.

W ramach realizacji projektu przewidziane są także studia i szkolenia dla kadry pedagogicznej zatrudnionej w przedszkolu (finansowanie studiów i szkoleń).

Cele podstawy programowej realizowane będą  z wykorzystaniem wielu ciekawych
i nowatorskich metod, min. pedagogikę  Marii Montessorii, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, pedagogikę zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Pierwszy rok działalności przedszkola będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, rodzice zostaną obciążeni tylko kosztami wyżywienia, w następnych latach funkcjonowanie przedszkola będzie dofinansowane z budżetu gminy i niewielkich opłat rodziców.

Gwarantujemy dzieciom pełne wyżywienie - trzy posiłki dziennie. Oferujemy naszym przedszkolakom urozmaicone, zdrowe, domowe żywienie. Wszystkie posiłki są przygotowywane w przedszkolnej kuchni ze świeżych produktów z małą zawartością cukru i tłuszczu, a dużą ilością warzyw, owoców, nabiału.

We wrześniu 2021 roku rodzice dzieci przyjętych do przedszkola są proszeni o zapoznanie się z „Regulaminem rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie” oraz podpisanie  wymaganych dokumentów.

Całkowita wartość realizacji projektu nr RPLD.11.01.01-10-B025/19 pn. „Niepubliczne Przedszkole Trampolina” to kwota:  1 483 848,72 zł, w tym  dofinansowanie z EFS w kwocie:  1 261 271,42 zł.

Nabór do Niepublicznego Żłobka „Trampolina” odbędzie się we wrześniu/październiku 2021, a funkcjonowanie żłobka przewidziane jest od 01.02.2022 roku.

Bez tytułu_edited.png
bottom of page