top of page
obraz-removebg-preview(1).png

Regulamin rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

nr RPLD.11.01.01-10-B025/19  pn. „Niepubliczne Przedszkole „Trampolina””

współfinansowanym przez

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanym przez

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści Prowincja Polska

Termin realizacji: 01.01.2021 – 31.10.2022

§ 1

Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Niepubliczne Przedszkole „Trampolina”” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna.

2. Beneficjentem projektu jest Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści Prowincja Polska. Projekt realizowany będzie w Niepublicznym Przedszkolu „Trampolina”, Henryków 24 A, 98 – 220 Zduńska Wola, w okresie od 01.01.2021 do 31.10.2022 zgodnie z umową o dofinansowanie.

3. Biuro projektu mieści się w siedzibie Schroniska dla bezdomnych, Henryków 24 A, 98 – 220 Zduńska Wola,. Kontakt roboczy – Koordynator projektu Violetta Bryl-Szlagowska, tel. 786 912 661 lub e-mail projektyhenrykow@orione.pl.

4. Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujących w Gminę Zduńska Wola oraz 4 nauczycieli pracujących w ww. przedszkolu, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Komisja rekrutacyjna sporządzi protokół ze swojego posiedzenia, do którego załączy listę uczniów i nauczycieli oraz listę rezerwową, w przypadku większej liczby chętnych aniżeli dostępnych miejsc. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Komisja dokona rekrutacji uzupełniającej, gdzie w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane  dzieci z listy rezerwowej. Decyzja w sprawie rekrutacji jest ostateczna. Od postanowienia Komisji rekrutacyjnej nie będzie przysługiwać odwołanie. Za rekrutację odpowiedzialny jest Koordynator projektu.

5. Projekt realizowany jest w terminie od 01.01.2021 do 31.10.2022 r., w ramach realizacji projektu placówka otrzymała wsparcie w zakupieniu pierwszego wyposażenia przedszkola oraz od 01.09.2021 do 31.08.2022 r wsparcie funkcjonowania przedszkola i zajęcia dodatkowe dla dzieci będą współfinansowane  z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu:

1) Zabawy z jęz. angielskim Happy Moments: w programie m.in.: rozwijanie zdolności
i umiejętności językowych poprzez inspirującą zabawę i wyobraźnię oraz stymulowanie ciekawości i tolerancji wobec innych ludzi i kultur.

2) Matematyczne figle migle: w programie. m.in.: tworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych poprzez zabawę raz nabywania umiejętności i wiadomości potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej.

3) Cuda Natury: w programie m.in.: przekazanie wiedzy na temat otaczającego nas środowiska naturalnego, odkrywanie wzajemnych zależności  pomiędzy światem roślin i zwierząt a człowiekiem. 

4) Programowanie i kodowanie na dywanie: program wprowadzający dzieci krok po kroku w świat kodowania.

Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przewidziane są zajęcia:

1) Terapii logopedycznej: zajęcia wychodzą naprzeciw potrzebom językowym dzieci. Głównym celem tych zajęć będzie profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej.

2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne: wszystkie dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne zostaną zdiagnozowane,  w kierunku rozpoznania ew. zaburzeń zachowania lub emocji w celu podjęcia stosownych działań w przygotowywaniu dzieci                                          do odpowiednich zachowań społecznych.

Zapewniamy bardzo dobrze przygotowaną, mającą bogate doświadczenie zawodowe kadrę nauczycieli oraz specjalistów z zakresu: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, logopedii, pedagogiki M. Montessori, zajęć metodą Ruchu Rozwijającego.

W ramach realizacji projektu przewidziane są także studia i szkolenia dla kadry pedagogicznej zatrudnionej w przedszkolu (finansowanie studiów i szkoleń).

7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu sprawuje Koordynator projektu.

§ 2

Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. Grupę docelową w projekcie stanowią: dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujących w Gminę Zduńska Wola i gminy sąsiednie (w przypadku wolnych miejsc) oraz 4 nauczycieli pracujących w ww. przedszkolu.

2. Przy przyjęciu dzieci:

Kryteria formalne:

1. Dziecko w wieku przedszkolnym (oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna)

2. Dziecko  zameldowane lub zamieszkałe na terenie Gminy Zduńska  Wola (oświadczenie), w przypadku wolnych miejsc przyjmowane będą dzieci spoza terenu Gminy Zduńska Wola spełniające definicję grupy docelowej

3. Wypełnienie przez rodzica „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”;  w przypadku dziecka niepełnosprawnego-  orzeczenie o niepełnosprawności  lub potrzebie kształcenia specjalnego.

Kryteria ustawowe:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – art. 131: dziecko z wielodzietnej rodziny (oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna/); niepełnosprawne (orzeczenie jw.)/ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym (opinie specjalistów); jedno/obydwoje rodziców dziecka  jest niepełnosprawne (orzeczenie ZUS); rodzeństwo dziecka jest niepełnosprawne (orzeczenie jw.) ; wychowywane przez samotnego rodzica (oświadczenie) lub w rodzinie zastępczej (oświadczenie) - kryteria równoważne - 10 pkt.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane dodatkowe kryteria określone

Kryteria dodatkowe:

1. Dziecko podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (oświadczenie) - 20 pkt

2. Dziecko którego oboje rodziców pracuje (zawodowo lub w gospodarstwie  rolnym) (dokument potwierdzający zatrudnienie lub samozatrudnienie lub potwierdzenie z KRUS)- 15 pkt

3. Dziecko którego jeden rodzic pracuje ( dokument - jw.)- 4 pkt

4. Dziecko zgłaszane na pobyt dłuższy niż realizacja podstawy  programowej ze względu na potrzeby rodziny (oświadczenie) – 6 pkt.

5. Dziecko. wychowywane w rodzinie korzystającej z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  (zaświadczenie z GOPS) – 10 pkt.

W przypadku gdy po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami odbędzie się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

3. Wybór nauczycieli na studia podyplomowe odbywa się na podstawie formularza zgłoszenia oraz pozytywnej rekomendacji dyrektora przedszkola. W przypadku liczby zgłoszeń większej niż przewidywana liczba miejsc na studia, decyduje najwyższa liczba punktów za uzasadnienie potrzeby doskonalenia zawodowego. W szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej uczestniczą wszyscy nauczyciele.

 

§ 3

Procedura rekrutacji

1. Rekrutacja do Projektu odbędzie się od 22.02.2021 do 15.03.2021 r.  oraz od  01.06.2021 r. do 31.07.2021 r. w godzinach pracy Biura projektu mieszczącego się w „Schronisku dla bezdomnych”, Henryków 24a. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można składać osobiście w Biurze projektu lub dostarczyć poprzez Pocztę Polską/kuriera.

Proces rekrutacji przebiegać będzie w 3 etapach:

1) ETAP I: INFORMACJA O PROJEKCIE: od początku stycznia udostępnienie informacji o projekcie w formie banera i informacji na stronie internetowej oraz w prasie. W lutym wydruk folderów promujących przedszkole.

2) ETAP II: PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW I WYBÓR GRUPY DOCELOWEJ:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie złożą w Biurze Projektu osobiście lub pocztą (aby zapewnić równość szans wszystkim uczestnikom) komplet dokumentów zgłoszeniowych:

- Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

- orzeczenie o niepełnosprawności dziecka;

- opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej;

- kartę indywidualnych potrzeb psychologiczno-pedagogicznych;

- oświadczenia i zaświadczenia wskazane w kryteriach

Nie ma możliwości przesyłania dokumentów zgłoszeniowych drogą mailową.

 

3) ETAP III: PODPISANIE DOKUMENTÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Rodzice uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie podpiszą  „Formularz zgłoszeniowy” – zał. nr 2 oraz

„Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych” – zał. nr. 3.

Zakwalifikowani nauczyciele podpiszą „Deklarację uczestnictwa” – zał.nr 2A i „Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych” - załącznik nr 3.

2. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans z uwzględnieniem godzenia życia rodzinnego z zawodowym. W projekcie obowiązuje zasada równych szans, w tym równości płci. Każdy z potencjalnych uczestników będzie miał jednakowy dostęp do zaplanowanego w nim wsparcia. Kryteria weryfikowane będą zgodnie z zasadą równości i bezstronności przez Komisję rekrutacyjną. Komisja po zakończeniu prac sporządzi listy osób kwalifikujących się do uczestnictwa w projekcie. Utworzona lista będzie ostateczną. Kandydat zakwalifikowany przez Komisję do udziału w projekcie staje się uczestnikiem projektu z chwilą podpisania deklaracji uczestnictwa. Do projektu zostaną zakwalifikowani nauczyciele, zatrudnieni w Niepublicznym Przedszkolu „Trampolina” w Henrykowie.

 

§ 4

Prawa i obowiązki uczestnika projektu

1. Uczestnik (BO) projektu ma prawo do bezpłatnego pobytu w przedszkolu od godz. 7,00 do 17,00 oraz do bezpłatnego uczestniczenia w zajęciach dodatkowych.

2. Zajęcia rozwijające kompetencje odbywać się będą w godzinach pracy przedszkola, po upływie 5 godzin realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/a jest do: uczestnictwa w zajęciach oraz udziału w badaniach ewaluacyjnych.

4. Wnioskodawca dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.

5. Rodzice zobowiązani są do monitorowania uczestnictwa swoich dzieci w zajęciach i informowania Projektodawcy o istniejącym zagrożeniu rezygnacji z projektu minimum 2 tygodnie przed złożeniem stosownego oświadczenia.

6. Wsparcie udzielone w ramach projektu obejmuje udział nauczyciela w:

- studiach podyplomowych

- szkoleniach dla nauczycieli

7. Szkolenia, zajęcia specjalistyczne prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn. Prowadzący zajęcia nie będą prowadzili żadnych działań dyskryminujących i nie będą powielali żadnych stereotypów związanych z płcią, wiekiem, orientacją seksualną, statusem społecznym  i ekonomicznym, niepełnosprawnością, światopoglądem, przynależnością etniczną i kulturową oraz wyznaniem.

8. Uczestnik projektu zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, a w szczególności do: podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych i zaświadczeń oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora, a związanych z realizacją Projektu.

 

§ 5

Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie

1. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w określonych dla niego formach wsparcia bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez przekazanie Organizatorowi pisemnej informacji o tym fakcie.

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 mogą wynikać z przyczyn zdrowotnych, losowych lub działania siły wyższej i nie mogły być znane UP w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.

3. W przypadku, gdy Uczestnik projektu zrezygnuje z udziału w projekcie, utraci prawo uczestnictwa  w projekcie lub zostanie skreślony z listy uczestników projektu, na jego miejsce przyjmowany jest pierwszy Kandydat z listy rezerwowej, który zadeklaruje chęć udziału w projekcie.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor przedszkola lub Koordynator projektu.

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

 

Złączniki:

Zał. nr 1 - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Zał. nr 2 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zał. nr 2A – DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Zał. nr 3 – OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Bez tytułu_edited.png
bottom of page