top of page

OKRĘGOWY
Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Sieradzu

JEŚLI JESTEŚ:

 

> OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM

> ŚWIADKIEM PRZESTĘPSTWA

> OSOBĄ NAJBLIŻSZĄ

 

ZAPRASZAMY PO BEZPŁATNĄ POMOC:

> prawną

> psychologiczną

> psychoterapeutyczną

> psychiatryczną

> materialną

ŻEBY OTRZYMAĆ P0M0C NALEŻY:

> Uzupełnić prosty wniosek o udzielenie pomocy osobie pokrzywdzonej przestępstwem, świadkowi lub osobie najbliższej:
 

> Dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające zaistniałe przestępstwo.

Kategorie przestępstw:

 1. Przemoc domowa
   

 2. Przemoc fizyczna i psychiczna
   

 3. Wypadki drogowe
   

 4. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece – porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie / znęcanie się / uchylanie się od alimentów
   

 5. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – nieumyślne spowodowanie śmierci / zabójstwo / bójka i pobicie / uszkodzenie ciała
   

 6. Przestępstwa przeciwko mieniu – oszustwo / uszkodzenie mienia / przestępstwa rozbójnicze / kradzież / przywłaszczenie
   

 7. Przestępstwa przeciwko wolności – stalking / pozbawienie wolności / groźba karalna / handel ludźmi
   

 8. Przestępstwa seksualne – zgwałcenie / nadużycie zależności / obcowanie z małoletnim / kazirodztwo
   

 9. I inne...

Kontakt:

1. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w SIERADZU

98-200 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 123 A (budynek przy Parafii- parter)

 

Dyżury osoby pierwszego kontaktu

Poniedziałek*     godz. 13:00 – 20:00

Wtorek                godz. 13:00 – 20:00

Środa                  godz. 08:00 – 15:00

Czwartek             godz. 08:00 – 15:00

Piątek*                 godz. 08:00 – 15:00

Sobota                 godz. 08:00 – 13:00

43 659 20 09 (czynny w godzinach pracy ośrodka)

*608 274 141

 

2. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w ZDUŃSKIEJ WOLI

98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 88 (budynek Trampoliny - III piętro)


Dyżury osoby pierwszego kontaktu

Poniedziałek       godz. 11:00 – 16:00

Środa*                 godz. 15:00 – 17:00

Czwartek*            godz. 18:00 – 20:00

Piątek                  godz. 08:00 – 13:00

43 659 20 09 (czynny w godzinach pracy punktu)

*dodatkowy dyżur, bez kontaktu telefonicznego

3. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w ŁASKU

98-100 Łask, Plac 11 Listopada 27 (II piętro, pokój nr 7)


Dyżury osoby pierwszego kontaktu

Środa        godz. 15:00 - 20:00
Czwartek   godz. 8:00 - 13:00

608 274 141 (czynny w godzinach pracy punktu)

4. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w WIELUNIU

 

98-300 Wieluń, ul. Joanny Żubr 37 (budynek przy Parafii, parter)


Dyżury osoby pierwszego kontaktu

Wtorek   godz. 13:00 – 18:00

Środa     godz. 08:00 – 13:00

608 274 141 (czynny w godzinach pracy punktu)

Formy pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym:

1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

2. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną

3. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;

4. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;

5. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

6. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

7. pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy;

8. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

9. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

10. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

11. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem
w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

12. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw;

13. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

14. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

15. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

16. finansowanie kosztów wyjazdu:

a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,

b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc psychologiczna;

17. finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;

18. zakup urządzeń i wyposażenia;

19. zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Źródło: Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1760)

Formy pomocy świadkom oraz osobom im najbliższym:

1. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;

2. pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

Źródło: Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1760)

obowiązek informacyjny 2022-1.jpg

Ogólnopolska Linia Pomocy Pokrzywdzonym

telefon całodobowy

+ 48 222 309 900

info@numersos.pl

image001.png
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Bez tytułu_edited.png
bottom of page