Ośrodek pomocy pokrzywdzonym Przestępstwem

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zduńskiej Woli

Logotyp_MS_z_godlem_w_orientacji_poziome
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Jeśli jesteś

OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM

LUB ŚWIADKIEM PRZESTĘPSTWA

umów się na bezpłatną

poradę prawną, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną lub pomoc materialną

Żeby otrzymać pomoc należy:
 1. Umówić się na spotkanie (osobiście/telefonicznie) z osobą pierwszego kontaktu w Zduńskiej Woli, Sieradzu, Łasku, Poddębicach, Pajęcznie, Wieluniu, Wieruszowie.

 2. Uzupełnić wniosek o udzielenie pomocy pokrzywdzonemu przestępstwem lub osobie najbliższej.

 3. Dołączyć do wniosku komplet dokumentów wskazanych przez osobę pierwszego kontaktu.

Kategorie przestępstw:
 1. Przemoc domowa

 2. Wypadki komunikacyjne

 3. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece – porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie / znęcanie się / uchylanie się od alimentów

 4. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – nieumyślne spowodowanie śmierci / zabójstwo / bójka i pobicie / uszkodzenie ciała

 5. Przestępstwa przeciwko mieniu – oszustwo / uszkodzenie mienia / przestępstwa rozbójnicze / kradzież / przywłaszczenie

 6. Przestępstwa przeciwko wolności – stalking / pozbawienie wolności / groźba karalna / handel ludźmi

 7. Przestępstwa seksualne – zgwałcenie / nadużycie zależności / obcowanie z małoletnim / kazirodztwo

 8. I inne...

Kontakt:
tel. 43 659 20 09 - infolinia całodobowa

1. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zduńskiej Woli CZYNNY BEZ ZMIAN

98- 220 Zduńska Wola, ul. Łaska 88 (budynek Trampoliny- III piętro)

Dyżury osoby pierwszego kontaktu
​Poniedziałek        godz. 13:00 – 20:00
Wtorek                 godz. 13:00 – 20:00
Środa                   godz. 08:00 – 15:00
Czwartek             godz. 08:00 – 15:00
Piątek                  godz. 08:00 – 15:00
Sobota                 godz. 10:00 – 14:00

tel. 43 659 20 09 - infolinia całodobowa

2. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sieradzu CZYNNY BEZ ZMIAN
W OKRESIE OD 2 LIPCA DO 27 SIERPNIA 2021 R. NOWY ADRES

98-200 Sieradz, ul. Leszka Czarnego 2 (budynek Centrum Edukacji Zawodowej, pokój nr 9)
Dyżury osoby pierwszego kontaktu
piątek   godz. 11:00 - 15:00

tel. 43 659 20 09 - infolinia całodobowa

tel. 608 274 141 - osoba pierwszego kontaktu w Sieradzu

3. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łasku CZYNNY BEZ ZMIAN

98-100 Łask, Plac 11 Listopada 27 (III piętro, pokój nr 10)
Dyżury osoby pierwszego kontaktu
czwartek   godz. 9:00 - 13:00

tel. 43 659 20 09 - infolinia całodobowa

tel. 608 274 141 - osoba pierwszego kontaktu w Łasku

4. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poddębicach CZYNNY BEZ ZMIAN

99-200 Poddębice, Plac Kościuszki 15/3 (I piętro, pokój nr 2)
Dyżury osoby pierwszego kontaktu

Środa godz. 9:00 – 13:00

tel. 43 659 20 09 - infolinia całodobowa

tel. 608 274 141 - osoba pierwszego kontaktu w Poddębicach

5. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pajęcznie CZYNNY BEZ ZMIAN

98-330 Pajęczno, ul.1-go Maja 13/15 (budynek PCPR, parter)
Dyżury osoby pierwszego kontaktu

Poniedziałek 11:00 – 15:00

tel. 43 659 20 09 - infolinia całodobowa

tel. 608 274 141 - osoba pierwszego kontaktu w Pajęcznie

6. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wieluniu CZYNNY BEZ ZMIAN

98-300 Wieluń, ul. Śląska 23 (budynek szkoły, parter)
Dyżury osoby pierwszego kontaktu

wtorek godz. 14:00 – 18:00

tel. 43 659 20 09 - infolinia całodobowa
tel. 608 274 141 - osoba pierwszego kontaktu w Wieluniu

7. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wieruszowie CZYNNY BEZ ZMIAN

98-400 Wieruszów, ul. Rynek 8/9 (budynek WDK, pokój nr 3)
Dyżury osoby pierwszego kontaktu

wtorek godz. 8:00 – 12:00

tel. 43 659 20 09 - infolinia całodobowa
tel. 608 274 141 - osoba pierwszego kontaktu w Wieruszowie

Formy pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym:

1.       organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

2.       pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną

3.       organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;

4.       organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;

5.       pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

6.        pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

7.       pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy;

8.       organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

9.       pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

10.   finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

11.   usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

12.   finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw;

13.   pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

14.   pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

15.   finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

16.   finansowanie kosztów wyjazdu:

a.        osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,

b.      uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc;

17.   finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;

18.   zakup urządzeń i wyposażenia.

Formy pomocy świadkom i osobom im najbliższym:

1.      organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;

2.      pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.