top of page

KOOPERACJE 3D

Stowarzyszenie "Trampolina dla Polski" Oddział w Zduńskiej Woli na mocy podpisanych deklaracji przez Prezesa Stowarzyszania Sebastiana Lorenca dołączyło do projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz podmiotami istotnymi z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa czy policji.
 

Projekt Kooperacje 3D jest realizowany na kilku szczeblach współpracy:

1. Poziom instytucji – współpraca ośrodków pomocy społecznej z innymi instytucjami. Model będzie opisywał zasady oraz sposób zawiązywania na szczeblu lokalnym sformalizowanych partnerstw podmiotów pomocy społecznej i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji.

 

2. Poziom pracownika – współpraca pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej. Model w tej części będzie proponował rozwiązanie pozwalające zintegrować działania na rzecz osób, rodzin i grup społecznych oraz wypracować mechanizmy współpracy pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej.

 

3.  Poziom klienta – współpraca pracowników socjalnych z klientem, która pozwoli na dopasowanie wsparcia do faktycznych potrzeb. W tej części model będzie obejmował m.in.: opis tworzenia zindywidualizowanych diagnoz potrzeb osób, rodzin oraz grup społecznych uwzględniający całościowe, międzysektorowe wsparcie prowadzące do zawarcia kontraktu socjalnego, wskazującego oddziaływania i możliwości wielu sektorów w środowisku lokalnym.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia kierowane do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów realizujących inne polityki sektorowe:

1) szkolenia międzysektorowe,
2) coaching,
3) warsztaty kooperacyjne,
4) spotkania Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego,
5) spotkania Zadaniowego Zespołu Kooperacyjnego,
6) spotkania konsultacyjne.

Efektem finalnym działań podejmowanych w ramach projektu będzie wypracowanie rekomendacji w zakresie wielosektorowej współpracy na rzecz wspierania osób i rodzin z uwzględnieniem specyfiki miast powyżej 20 tys. mieszkańców, które zostaną włączone do księgi rekomendacji, stanowiącej podsumowanie prac realizowanych przez zespoły projektowe wypracowujące model kooperacji w 3 makroregionach w Polsce.

Stowarzyszenie "Trampolina dla Polski" Oddział w Zduńskiej Woli jako kooperant dołączyło do projektu realizowanego na terenie miasta Zduńska Wola oraz Sieradz.

 

W ramach projektu został wypracowany LOKALNY KOSZYK USŁUG, który obejmuje usługi oferowane osobom i rodzinom przez poszczególne, kooperujące na poziomie lokalnym instytucje.

Bez tytułu_edited.png
bottom of page